Sprekers

Zoals u in het programma kunt zien start de dag met een plenaire lezing van Mark Mieras. Daarna kunt u kiezen uit een hoofdlezing verzorgd door Ria Kleijnen of Noëlle Pameijer.

De workshops/lezingen waaruit u vervolgens kunt kiezen worden gegeven door:

Ingrid Wensveen – Tamara Luijer – Lidy Aalfs – Sylcke van Vreeswijk

Het inhoudelijke programma zal door Pedro de Bruyckere worden afgesloten en daarna vieren we het 30-jarig bestaan van de LBRT met een quiz en digitale vrijdagmiddagborrel. Hieronder leest u meer over de sprekers.

Over de sprekers:

Mark Mieras: leren = durven
Hoe werkt leren? Hoe neem je de blokkades weg? In deze lezingen vol beelden en inzichten laat wetenschapsjournalist Mark Mieras zien dat het daarboven in onze hersenen anders werkt dan we vaak denken. Het draait naast kennis en nieuwsgierigheid om plezier, verrassing, fouten durven maken, spel en trots. Leren is ongemakkelijk, dat kan niet anders. Echt leren begint daarom met durven en vertrouwen, plus een bewegelijke, speelse houding en experiment. Hoe organiseer je dat? Hoe breng je leerlingen aan zet? Dat begint bij onszelf: durven wij?
Mark Mieras (1962) is wetenschapsjournalist maar vooral bekend als auteur van ‘Ben ik dat?’ en ‘Liefde’. Deze veelgelezen boeken geven een onthullend en tegelijk herkenbaar beeld van ons bewegelijke brein. In zijn werk draait het om de zachte factoren als spel, eigenwaarde en ongemak, die we gemakkelijk over het hoofd zien. Ten onrechte. Mieras, studeerde cum laude af in de theoretisch natuurkunde en is een veel gevraagd spreker. Al jaren is hij een warm pleitbezorger van op hersenonderzoek geïnspireerd onderwijs.
Ria Kleijnen: preventieve dyslexiezorg : eerder, beter en kosten effectiever
Wat houdt preventieve dyslexiezorg in? Ria Kleijnen neemt je mee in de wereld van dyslexie en vertelt over de veranderingen die er hebben plaatsgevonden en nog komen gaan. Kort gezegd houdt de Methodiek Preventieve Dyslexiezorg (PD-methodiek) in, dat er niet wordt afgewacht, maar dat er meteen gehandeld wordt als zich ernstige en opvallende signalen van lees- en spellingproblemen voordoen. Behandelaren uit de zorg werken vroegtijdig samen met de leerkrachten in de klas (groep 2, 3, 4). Door deze werkwijze – waarbij zowel preventieve behandeling van leerlingen plaatsvindt als interprofessionele, vakinhoudelijke uitwisseling – komen onterechte doorverwijzingen niet meer voor. Na een half jaar samenwerken in goede afstemming met ouders/verzorgers, is duidelijk welke leerlingen voor vergoede dyslexiezorg in aanmerking komen en welke leerlingen verantwoord verder kunnen op school. De preventieve werkwijze is in een vierjarig traject onder de naam Dyslexie in Transitie ontwikkeld en is inmiddels structureel en geformaliseerd in een onderwijszorgarrangement dat in co-financiering door onderwijs (Wet Passend Onderwijs) én zorg (Jeugdwet) wordt gerealiseerd.

Pedro de Bruyckere:

Het onderwerp waarover hij zal spreken is VOORKENNIS. Nu denk je daar misschien veel over te weten… Dat zou fijn zijn, want het hebben van voorkennis is inderdaad goed, maar… voorkennis kan leren ook hinderen! De Bruyckere legt uit waarom!

 

 

Noëlle Pameijer:  Ouderbetrokkenheid: ook de remedial teacher doet ertoe!

Veel scholen werken handelingsgericht, waarbij ze de zeven uitgangspunten min om meer en op eigen wijze toepassen (bron: “HGW, samenwerken aan schoolsucces, Pameijer, 2017). Onlangs verscheen een vervolg hierop, speciaal voor ouders: “Met plezier naar school, over de onmisbare rol van ouders in het schoolsucces van kinderen” (Pameijer, 2021). Het geeft ouders informatie en tips voor de samenwerking met school en het betrekken van hun kind hierin. Zo ook wanneer hun kind extra ondersteuning nodig heeft, zoals van een RT-er. Deze kinderen hebben vaak een ontwikkelingsperspectief (OPP) met leerdoelen voor de korte en de lange termijn. Een OPP valt of staat natuurlijk met het plan dat erbij hoort. Hoe sterker dit plan is en hoe beter het lukt om het uit te voeren, hoe groter de kans is dat de korte termijn doelen en daarmee de geplande uitstroom wordt gehaald. Bij het maken van een plan voor RT denken en doen leraren, leerlingen en ouders mee. Zo ontstaat een beter plan, want hun ideeën zijn erin verwerkt en ze steunen het plan gezamenlijk. In deze interactieve bijdrage bespreken we aandachtspunten voor ouders, het zijn namelijk succesfactoren waar je als remedial teacher grip op hebt. Kortom: ook de remedial teacher draagt bij aan schoolsucces,  juist bij de kinderen voor het leren niet vanzelf gaat!

Tamara Luijer : Mindfulness bij leerproblematiek 

Mindfulness wordt steeds bekender. Het is een manier van aandacht geven, niet oordelend en in het hier en nu. Mensen die regelmatig mindfulness toepassen, ervaren een toegenomen gevoel van rust en een verminderd gevoel van angst en stress.

Naast de invloed van mindfulness op het psychosociale welzijn, wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar het toepassen van mindfulness in de schoolse setting. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat mindfulness een rol kan spelen bij het verbeteren van de aandacht, cognitie, cognitieve flexibiliteit en schoolse prestaties van leerlingen. In deze workshop krijgt u meer informatie over wat mindfulness leerlingen kan bieden. Hierbij wordt met name stilgestaan bij het inzetten van mindfulness bij leerproblemen, zoals leesproblemen en rekenangst. Ook worden concrete voorbeelden genoemd van mindfulness-oefeningen die u direct kunt toepassen in de praktijk.

Sylke Vreeswijk: Metacognitieve vaardigheden om effectief te leren

Zelf aan het roer van hun leerproces staan. Dat is hoe kinderen succesvol en effectiever leren. Om dit te kunnen hebben kinderen goede metacognitieve vaardigheden nodig. Wist je dat metacognitieve vaardigheden tot wel 40 procent van de leerprestaties bepalen? Hoog tijd om aan de slag te gaan met deze vaardigheden. In 45 minuten wordt je meegenomen in wat metacognitie eigenlijk is, hoe het nodig is bij het leren, en hoe jij kinderen kunt ondersteunen bij het versterken van hun metacognitieve vaardigheden. We weten inmiddels dat metacognitieve vaardigheden duurzaam verbeterd kunnen worden door instructie en oefening. Wil jij weten wat jij kunt doen? Dan zie ik je graag op 24 september.

Ingrid Wensveen: Autonomie van de rekenzwakke leerling:
van loods naar rekencoach

Onze vakkundige begeleiding is erop gericht de rekenzwakke leerling zo snel mogelijk weer van les af te krijgen. Het zicht op wat je leerling nu eigenlijk zònder jou kan is dus cruciaal en dat vergt eerder een coachende en observerende dan een sturende rol. Hoe creëer je eigenaarschap bij je leerling, hoe zorg je voor groeiende zelfstandigheid?

In deze actieve en inleidende lezing vertrekken we vanuit de rol van rekencoach en krijg je tips hoe jouw rekenbegeleiding effectiever wordt door de leerling de rekeninstructie te laten kiezen die het beste werkt. Aan de hand van concrete voorbeelden zie je dat niet ieder denkmodel of rekenmateriaal zomaar past, de leerling zelf is daarbij de belangrijkste raadgever.

Lidy Hampsink- Aalfs Samenwerken met laaggeletterde ouders

We gunnen ieder kind gelijke kansen. We werken graag met ouders samen om de kinderen deze kansen te bieden. Maar hoe gaat dat als ouders zelf moeite hebben met de vaardigheden die de kinderen leren op de basisschool? Hoe gaat het als ouders moeite hebben om te doen wat ‘men’ van hen verwacht, zoals het gebruiken van een app, thuis opdrachten uitvoeren met hun kinderen, het begrijpen en bespreken van een rapport? Naar schatting hebben ruim 600.000 ouders van schoolgaande kinderen moeite met taal- of rekenvaardigheden. Daarnaast is nog groep mensen beperkt digivaardig. De ruime meerderheid van deze groep spreekt Nederlands als eerste taal.  Met name van deze groep is voor de professionals in het onderwijs de laaggeletterdheid redelijk onzichtbaar.

Wat betekent dit in de onderwijspraktijk en voor de wederzijdse verwachtingen? Hoe kun je van dit gegeven serieus werk maken, zodat het de gelijke kansen voor de kinderen niet in de weg staat? Hoe kun je deze ouders op een respectvolle manier benaderen en betrekken?